Logo Studio2K
Lišta menu
Plocha
BEZPEČNOSTNÍ LISTY CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ (BL)   CLP - NOVÉ NAŘÍZENÍ PRO CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI
BL produktu (chemické látky nebo směsi) je základní informační dokument o jeho nebezpečných vlastnostech a účincích na lidské zdraví. Vychází z obsahu nebezpečných chemických látek v nadlimitních koncentracích nebo látek, pro něž existují expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí (u nás je to Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.). Předepisuje povinné označování obalů, upozorňuje na možná rizika při používání a specifikuje osobní ochranné pomůcky pro bezpečné používání.

Poslední aktualizace českého chemického zákona č. 356/2003 Sb. vydaná pod č. 440/2008 Sb. s platností od 1.11.2008 začlenila evropské nařízení Ep a R (ES) č. 1907/2006 (REACH) do české chemické legislativy. Pro BL to znamená, že se jejich chemická klasifikace, balení a označování i nadále provádí podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Ta je v aktualizovaném znění úplně sladěna s směrnicemi Ep a R 1999/45/ES (DPD) a 67/548/EHS (DSD) a jejich aktualizacemi a doplňky, a to včetně posledního 30. a 31. dodatku (Směrnice komise 2008/58/ES a 2009/2/ES).

Formát BL nyní už předepisuje pouze nařízení REACH. V článku 31 jsou stanoveny "Požadavky na BL", v příloze II potom "Pokyny pro sestavení BL".

  Nařízení Ep a R (ES) č. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí upravuje a ruší směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES a upravuje nařízení Ep a R (ES) č. 1907/2006 (REACH). Vstoupilo v platnost dne 20. ledna 2009 a uplatňuje se ve všech státech Evropské unie. Ustanovení nařízení CLP nahradí postupně původní směrnice o nebezpečných látkách (DSD) a směrnici o nebezpečných přípravcích (DPD).

CPL zavádí harmonizovanou klasifikaci pro látky a stanovení vlastní klasifikace na základě daných kritérií u směsí (může být použito i u látek). Harmonizovaná klasifikace podle CLP vychází ze směrnice DSD. Odtud byly společně s klasifikacemi převedeny také multiplikační faktory a většina specifických koncentračních limitů.

Důležité datum 1. prosince 2010
Od tohoto data musí být látky uváděné na trh klasifikovány, označovány a baleny v souladu s kritérii uvedenými v nařízení CLP! Klasifikace látek podle ustanovení směrnice DSD bude pokračovat do 1. června 2015. V BL musí být uvedeny obě klasifikace (podle nařízení CLP i DSD).
Klasifikace směsí podle CLP začíná dnem 1. června 2015!

Další informace o BL na www.bezpecnostni-listy.eu!

 
Lišta patky
HOME - BEZPEČNOSTNÍ LISTY