Logo Studio2K
Lišta menu
Plocha
BEZPEČNOSTNÍ LISTY CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ (BL)   CLP - NOVÉ NAŘÍZENÍ PRO CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI
BL chemických látek a směsí je základní informační dokument o jejich nebezpečných vlastnostech, účincích na lidské zdraví a životní prostředí. Vychází z obsahu nebezpečných chemických látek v nadlimitních koncentracích nebo látek, pro něž existují expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí (u nás je to Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdější předpisů). Předepisuje povinné označování obalů, upozorňuje na možná rizika při používání a specifikuje osobní ochranné pomůcky pro bezpečné používání.

Český chemický zákon č. 350/2011 Sb. od 31.5.2015 zrušil platnost některých svých částí a předal tím všechny požadavky na bezpečnostní listy evropské legislativě. To znamená na nařízení REACH, ve kterém jsou uvedeny všechny základní požadavky na vydávání BL. V článku 31 nařízení jsou stanoveny "Požadavky na BL", v příloze II potom "Pokyny pro sestavení BL". Nařízení Komise (EU) 2020/878 novelizuje nařízení REACH a hlavně její přílohu II, kde upravuje vzhled a strukturu formuláře. Platí od 1.1.2021 a protože už skončilo dvouleté přechodné období, tak všechny bezpečnostní listy vydané před tímto datem jsou neplatné.

Bezpečnostní list musí být vypracován v úředním jazyce každého členského státu, v němž je látka nebo směs uváděna na trh. V Česku je to tedy český jazyk.

  Nařízení Ep a R (ES) č. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, označování a balení látek a směsí upravuje a ruší směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES a upravuje nařízení Ep a R (ES) č. 1907/2006 (REACH). Vstoupilo v platnost dne 20. ledna 2009 a uplatňuje se ve všech státech Evropské unie. Ustanovení nařízení CLP nahradí postupně původní směrnice o nebezpečných látkách (DSD) a směrnici o nebezpečných přípravcích (DPD).

CPL zavádí harmonizovanou klasifikaci pro látky a stanovení vlastní klasifikace na základě daných kritérií u směsí (může být použito i u látek). Harmonizovaná klasifikace podle CLP vychází ze směrnice DSD. Odtud byly společně s klasifikacemi převedeny také multiplikační faktory a většina specifických koncentračních limitů.

Důležité datum 1. prosince 2010
Od tohoto data musí být látky uváděné na trh klasifikovány, označovány a baleny v souladu s kritérii uvedenými v nařízení CLP! Klasifikace látek podle ustanovení směrnice DSD bude pokračovat do 1. června 2015. V BL musí být uvedeny obě klasifikace (podle nařízení CLP i DSD).
Klasifikace směsí podle CLP začíná dnem 1. června 2015!

Další informace o BL na www.bezpecnostni-listy.eu!

 
Lišta patky
HOME - BEZPEČNOSTNÍ LISTY